« Rozcestník: Drnomistři, rasové, pohodní

Pohodní jsou tací lidé, kteří na př. v Rakousku jedině oprávněni jsou odstraňovati zdechliny a zakopávati je na místě náležitém. Výraz pohodný pochází od slova pohoditi; pohodný totiž má veškeré pohozené zdechliny sebrati a na mrchovišti zakopati. Jinak nazývají pohodného též rasem a drnomistrem. Původ těchto pojmenování nelze s určitostí zjistit, nejspíše souvisí jméno to s překroucenými výrazy německými Wasenmeister – Rasenmeister. Kdo hodlá provozovati živnost pohodnickou, musí býti k ní způsobilý a úplně spolehlivý. Mimo to třeba, by pohodný osvojil si tolik vědomostí o nakažlivých nemocech zvířecích, aby, vykonávaje povinnosti své, seznal podezřelý případ zdechnutí a učinil ihned povinné oznámení politickému úřadu.
Pohodnice (mrchoviště) zřízeny jsou k tomu účelu, aby na nich neškodně odstraněna, po případě zakopána byla veškerá zvířata zdechlá nebo nakažlivou nemocí stižená a zabitá, jakož i maso a vnitřnosti uznané za nezpůsobilé k požívání lidskému. Místo pro pohodnici určené musí položeno býti tak, aby okolí jeho, resp. obecenstvo nikterak tím netrpělo a domácí zvířata nakažlivým nemocem vydána nebyla. Přihlíženo budiž také k tomu, by prameny studnic v blízkém okolí pohodnic nebyly znečišťovány. Proto pohodnice mají býti zřizovány na odlehlých místech a to ponejvíce na půdách písčitých. Jsou-li v nejbližším okolí prameny, buďtež zřízeny pohodnice vždy pod niveau těchto.
Každá účelně zjištěná pohodnice má míti stáje pro dobytek, který podezřelým jest nemocí nakažlivou, jakož i klece (chlívky) pro psy schytané nebo k dalšímu pozorování odevzdané. Zdechliny určené, aby byly zničeny na pohodnici, bývají tam zakopány nebo spáleny, podle okolností mohou také býti zpracovány chemicky a upotřebeny k technickým účelům. Ze zvířat, která nebyla stižena nemocí nakažlivou jednak člověku, jednak zvířatům, bývá technicky ponejvíce zpracováno: kůže, žíně, sádlo, kosti a rohy. Naproti tomu nesmí ani masa ani vnitřností padlých anebo z nákazy podezřelých zabitých zvířat upotřebeno býti k požívání lidskému. Kosti ze zvířat nakažlivou nemocí stižených a na pohodnici zakopaných mohou býti upotřebeny k dalším technickým účelům pouze se svolením politického úřadu teprve po několika letech a když zdechliny úplně zetlely. Poněvadž tím, že zdechlá odporažená zvířata nakažlivou nemocí stižená se dopravují na vzdálené pohodnice, nákaza snadno může rozšířit se, musí každá obec postarati se o vhodné zařízení obecního mršníku, na kterém by uvedené zdechliny se zakopávaly. Mršník tento podobně jako pohodnice budiž zřízen na místě odlehlém a ohrazen. Jámy určené k zakopání zdechlin musí býti tak hluboké, aby zdechlina do jámy této vhozená pokryta byla vrstvou hlíny ve výši 2 m. Pohodnice a mršníky podléhají dozoru zvěropolicejnímu.

(Ottův slovník naučný, XIX. díl, 1902)

Henner

HENNERIN, Rosina – manželská dcera otce Františka Hennera, pohodného v Ortvínovicích, manželského syna Šimona Hennera, pohodného na knížecím lobkowitzkém panství a jeho manželky Kateřiny, dcery Jana Veselého, zedníka na Kutné Hoře a matky Kateřiny, manželské dcery Josefa Červíčka, pohodného v Ortvínovicích a jeho manželky Anny, dcery Tomáše Turka, pohodného z Ortvínovic
(*1832, Ortvínovice. URI:digi.ceskearchivy.cz)

Holzknecht

HOLZKNECHT, Antonín – otec František Holzknecht, komediant, syn Josefa Holzknechta, komedianta ze Zbenic a Kateřiny, dcery Josefa Hubenýho, knihaře z Ledenic
(*14.6.1859, Horní Záhoří. URI:digi.ceskearchivy.cz)

HOLTZKNECHT, Marie Anna – dcera svobodných rodičů, pohodného Josefa Holtzknechta a jeho manželky Magdaleny
(*28.8.1778, Březnice. URI:ebadatelna.soapraha.cz)

HOLZKNECHT, František – manželský syn Jana Holzknechta, pláteníka, syna Josefa Holzknechta, komedianta ze Zbenic č. 26 (Mirovice) a jeho manželky † Anny Tolarovy ze dvora u Spáleného Poříčí a Anny, dcery † Jana Verderbra, železníka z Tochovic (Březnice) a jeho manželky † Anny Jirkovské z Hradiště
(*28.9.1854, Voltuš. URI:ebadatelna.soapraha.cz)
komediant, manž. syn Jana Holzknechta, pláteníka ze Zbenic a matky Anny roz. Verderbrovy z Tochovic
(∞27.4.1880, Nezdice. URI:portafontium.eu)

vydán křestní list ex offo 10.1.1908 c.k. zemskému trestnímu soudu v Praze

HOLZKNECHT, Vincenc – manželský syn Františka Holzknechta, cestujícího řemenáře toho času v Nové Vsi, syna Jana Holzknechta, pláteníka ze Zbenic a jeho manželky Anny roz. Verderber z Tochovic a Josefy, nemanželské dcery Anny Richterové, dcery Ignáce Richtra, domkáře v Cunkově a jeho manželky Josefy roz. Malíkové
(*4.4.1895, ve voze v Nové Vsi u Brloha. URI:digi.ceskearchivy.cz)

Limburský

LIMBURSKÝ, Josef – vojín 24. pluku myslivců, manželský syn Vojtěcha Limburského, familianta ve Slavětíně č. 24 a Terezie roz. Turkové z Vračkovic
(†1873, Tučapy. URI:digi.ceskearchivy.cz)

LIMBURSKÝ, s.n. – mrtvý chlapec Antonína Limburského, drnmistra z Tučap č. 51. Pochován hrobníkem na tučapském hřbitově
(†1873, Tučapy. URI:digi.ceskearchivy.cz)

Raufer

RAUFER, Josef – manželský syn Emanuela Raufera, drnomistra a domkáře ze Zahrádky č. 17, syna † Bartoloměje, drnomistra tamtéž a jeho manželky † Terezie roz. Neuberg z Mirošova č. 21 a Anny, dcery Vojtěcha Turka, drnomistra a chalupníka z Radavy č. 9 a jeho manželky Rozálie roz. Štros z Holušic č. 18
(*19.3.1876, Zahrádka 17. URI:digi.ceskearchivy.cz)

RAUFER, Anna – manželská dcera Emanuela Raufera, drnomistra a domkáře ze Zahrádky č. 17, syna † Bartoloměje, drnomistra tamtéž a jeho manželky † Terezie roz. Neuberg z Mirošova č. 21 a Anny, dcery Vojtěcha Turka, drnomistra a chalupníka z Radavy č. 9 a jeho manželky Rozálie roz. Štros z Holušic č. 18
(*3.7.1877, Zahrádka 17. URI:digi.ceskearchivy.cz)

Chytilův úplný adresář království českého, okres Milevsko, 1915

Chytilův úplný adresář království českého, okres Milevsko, 1915

Šlehovr

ŠLEHOBR, Josefa – manželská dcera Jana Šlehobra, řemenáře v Bostově č. 30, manželského syna Vojtěcha Šlehobra, řemenáře v Mladovicích č. 18 a jeho manželky Kateřiny roz. Leigner ze Živohouště a Josefy, manželské dcery Ondřeje Peršína, drnomistra v Bostově č. 30 a jeho manželky roz. Šnidl z Tloskova
(*11.2.1888, Radvanov. URI:digi.ceskearchivy.cz)

Špindl

SSPINDL, Dorota – dítě Blažeje Špindla, pohodlného z Mezné
(*1743, Mezná. URI:digi.ceskearchivy.cz)

SSPINDLOVÁ, Alžběta – pohodná ze samoty blíž Mezné, z bolesti porodu, maje věku svého 32 léta
(†1745, Mezná. URI:digi.ceskearchivy.cz)

SSPINDL, Václav – syn Blažeje Špindla, pohodnýho, maje okolo 17 let, umříc náhle
(†1749, Mezná. URI:digi.ceskearchivy.cz)

Pohodnice, Mezná. Františkovo vojenské mapování, 1836–1852, list O-14-IV

Pohodnice, Mezná. Františkovo vojenské mapování, 1836–1852, list O-14-IV

ŠPINDLOVÁ, Marie – manželská dcera drnomistra Josefa Špindla z Rovné č. 29, syna Jana Špindla, drnomistra tamtéž a jeho manželky Kateřiny roz. Turkové z Nové Vsi u Hluboké a Alžběty, dcery Jana Dřevo, drnomistra ze Zelče č. 60 a jeho manželky Anny, dcery Špindlera, drnomistra z Netolic
(*27.1.1915, Rovenka. URI:digi.ceskearchivy.cz)
(∞31.5.1915 s Lukášem Brucknerem, Rudolfov. (matrika má být předána archivu))

Špindler

SPINDLER, Katharina – manželská dcera otce Martina Spindlera z Rudy, syna † Jana Spindlera z Rudy č. 47 a jeho manželky Kateřiny Wotrubový z Kojákovic a matky Johany, dcery otce † Josefa Staňka, sedláka z Hrachoviště a jeho manželky Evy Benešové z Mladošovic
(*1818, Kojákovice. URI:digi.ceskearchivy.cz)
manželská dcera Martina Spindlera, pohodného v Kojákovicích č. 47 a Johany roz. Staňkové, selské dcery z Hrachoviště č. 14
(∞1842, Kojákovice. URI:digi.ceskearchivy.cz)

Skica stabilního katastru, 1827, 3254-1 Kojákovice

Skica stabilního katastru, 1827, 3254-1 Kojákovice

SPINDLER, Martin – pohodný z Rudy u Kojákovic č. 47
(†1854, Kojákovice. URI:digi.ceskearchivy.cz)

SPINDLER, Agnes – dcera Marie, dcery † Martina Spindlera, bývalého drnomistra v Mýtinách (Kropfschlag) č. 13 a jeho manželky † Marie roz. Ebhard z Veveří (Piberschlag) č. 20
(∞21.7.1896 s Viktorínem Wiesingerem, Horní Stropnice. URI:digi.ceskearchivy.cz)

ŠPINDLER Josef – kovář v Rožnově č. 404, manželský syn Františka Špindlera, kováře v Rožnově č. 404 a Antonie rodem Čužna z Dubu. Nar. 22/5 1911 v Rožnově č. 28, všichni jsou řím. katolíci.
(∞30.5.1934 s Aloisií Kubištovou, České Budějovice (sv. Jan Nepomucký). URI:digi.ceskearchivy.cz)

Turek

TUREK, Wenzel – Waasenmeister (Abdecker, pohodný)
(∞1792, Kaliště u Zalin, farnost Dobrá Voda. URI:digi.ceskearchivy.cz)

TUREK, Johann – nastávající obyvatel v Rudě u Kojákovic č. 47, manželský syn † Matěje Turka, pohodného v Nemanicích č. 22 a Františky roz. Spindlerové, dcery pohodného z Třebánky č. 20 (Siberberg, Za Cihelnou, Stříbrný)
(∞1842, Kojákovice. URI:digi.ceskearchivy.cz)

Pohodnice, Ruda u Kojákovic. Františkovo vojenské mapování, 1836–1852, list O-16-IV

Pohodnice, Ruda u Kojákovic. Františkovo vojenské mapování, 1836–1852, list O-16-IV

TUREK, Terezie – manželská dcera Jakuba Turka, drnomistra, syna † Martina Turka, drnomistra též odtud a matky Magdaleny rozené Geber z Rudy u Třeboně a Anny, dcery † Vavřince Sspindla, drnomistra z Mnichu, pnaství Červené Lhoty a matky Marie rozené z Mnichu téhož panství
(*12.8.1845, Lhotice 17 – jednota u Chyňavy. URI:digi.ceskearchivy.cz)

TUREK (legit. Kosmata), Josef – nemanželský syn Kateřiny, dcery Václava Turka, drnomistra ve Velici č. 22 a matky Terezie, dcery Martina Špindlera, drnomistra z Kojákovic u Třeboně
(*1862, Neponek (Karlov-Nepomuk). URI:digi.ceskearchivy.cz)

Valek

VALEK, Marie – manželská dcera Jakuba Valka, drnomistra z Vlásenice č. 29, syna Františka Válka, drnomistra z Vlásenice č. 29 a jeho manželky Františky roz. Máchové z Těmic a Matyldy, dcery † Vojtěcha Doskočila, lesního z Vlásenice a jeho manželky Johany roz. Semrádové z Vodné
(*4.11.1876, Vlásenice. URI:digi.ceskearchivy.cz)